CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat (ICA1)

Per què estudiar un Cicle Formatiu de Formació Professional en Ciberseguretat?

El món de la informàtica i la ciberseguretat és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana. El fet que cada vegada hi hagi més tecnologia al nostre voltant fa que estiguem més exposats als ciberatacs. Hacking ètic, avaluació de vulnerabilitats i pentesting són paraules que s’han incorporat dins el vocabulari informàtic.

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració Sistemes Informàtics en la Xarxa amb perfil professional en Ciberseguretat

Objectiu: Anàlisi de vulnerabilitats i aprenentatge d’habilitats en Hacking Ètic. Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb la possibilitat de compaginar amb el món laboral i estudis universitaris.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en empreses.

Accedir al cicle:

Pots accedir al cicle si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Estar en possessió del títol de tècnic o de tècnic auxiliar (CFGM).
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • COU
 • FP2
 • Responsable en auditories de Pentesting.
 • Analista de vulnerabilitats.
 • Personal tècnic en administració de sistemes i en serveis d’Internet i de missatgeria electrònica.
 • Personal en teleassistència i suport tècnic.
 • Administrador de base de dades.
 • Responsable en sistemes, xarxes i serveis en comunicacions.
 • Desenvolupador d’entorns web i aplicacions.
 • Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius
 • Mòdul 2: Gestió de Bases de Dades
 • Mòdul 3: Programació Bàsica
 • Mòdul 4: Llenguatge de Marques
 • Mòdul 5: Fonaments de maquinar
 • Mòdul 6: Administració de Sistemes Operatiusi
 • Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes
 • Mòdul 8: Serveix de xarxa i Internet
 • Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web
 • Mòdul 10: Administració de sistemes gestors de BBDD
 • Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat
 • Mòdul 12: Formació i orientació laboral
 • Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial
 • Mòdul 14: Projecte
 • Mòdul 15: Formació en centres de treball
 • Mòdul 16: Ciberseguretat i Hacking ètic
 • Mòdul 17: Seguretat en sistemes, xarxes i serveis
 • Cursar un Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Tens dubtes? Utilitza aquest botó per anar a la página de contacte:

També ens pot trobar en aquestes xarxes: